POZIV STUDENTIMA ZA DOSTAVU RADOVA ZA GODIŠNJU NAGRADU HANFE STUDENTIMA ZA 2023. GODINU

Hanfa) ovim putem zainteresiranim apsolventima ili studentima objavljuje poziv za prijavu na natječaj za najbolje studentske znanstvene i stručne radove pod nazivom „Godišnja nagrada Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove“

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Hanfa) ovim putem zainteresiranim apsolventima ili studentima objavljuje poziv za prijavu na natječaj za najbolje studentske znanstvene i stručne radove pod nazivom „Godišnja nagrada Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove“ za 2023. godinu.

U radovima je potrebno obraditi jednu od predloženih tema:

  • Utjecaj inflacije na privlačnost korištenja nebankarskih financijskih usluga
  • Paneuropska osobna mirovinska štednja kao novi oblik dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  • InsurTech - potencijal za industriju osiguranja i njene korisnike
  • Decentralizirane financije - prijetnja ili katalizator razvoja financijskih usluga?
  • Prediktivna analitika u predviđanju trendova i donošenju investicijskih odluka
  • Digitalizacija i kibernetička sigurnost – izazovi i prilike

 

Poziv je namijenjen isključivo osobama koje su studenti ili apsolventi jednog od sljedećih studija:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

U razmatranje će se uzeti radovi koji se dostave, odnosno predaju putem poveznice na internetskoj stranici Hanfe do 16:00 sati dana 31. kolovoza 2023.

Stručno povjerenstvo za ocjenu radova osnovano unutar Hanfe (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) razmotrit će, pregledati i evaluirati sve radove koji budu dostavljeni unutar navedenog roka i zadovoljavaju uvjete natječaja.

Povjerenstvo će predložiti, a Upravno vijeće Hanfe donijet će Odluku o izboru najboljih stručnih radova.

Tri najbolja rada nagradit će se sljedećim novčanim iznosima: 2.000,00 eura neto za najbolji rad, 1.300,00 eura neto za drugoplasirani rad te 650,00 eura neto za trećeplasirani rad.

U slučaju suautorstva nagrada se dijeli na jednake dijelove između autora, pri čemu je broj suautora limitiran na najviše tri. Ako nijedan rad koji pristigne na ovaj poziv svojom kvalitetom ne zadovolji kriterije Povjerenstva, Povjerenstvo ima pravo ne dodijeliti nijednu od nagrada. Obavijest o odlukama Povjerenstva i Upravnog vijeća Hanfe objavit će se na internetskim stranicama Hanfe.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Detaljne informacije o formi i strukturi rada, dodatnoj dokumentaciji te načinu dostave možete pronaći ovdje, a sam rad možete predati ovdje.

Za sve dodatne informacije povezane s ovim pozivom obratite se upitom na adresu elektroničke pošte: strucni.rad@hanfa.hr.