ZAŠTITA OD ZLOUPORABE PRI TRGOVANJU FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

Trgovanje financijskim instrumentima odvija se upravo na temelju javno dostupnih informacija preko kojih ulagatelji donose odluke o ulaganju.

Zato je važno da te informacije budu pouzdane i dostupne svima na jednak način i svima omoguće ravnopravan položaj na tržištu.

Prije kupnje bilo kojeg proizvoda, bila to pasta za zube ili automobil, vjerojatno ste se na ovaj ili onaj način raspitali o njihovim karakteristikama. Sličan je proces i prije kupnje vrijednosnih papira jer ćete se željeti raspitati o određenom vrijednosnom papiru i njegovu izdavatelju. 

Pritom vam uvelike može pomoći prospekt izdavatelja tog vrijednosnog papira, odnosno informativni dokument koji sadržava sve važne podatke o vrijednosnom papiru i o samom izdavatelju, njegovu financijskom položaju i poslovanju.

Prospekti izdavatelja

U okviru prospekta nalazi se i sažetak koji jednostavnijim jezikom i u skraćenom obliku prikazuje informacije iz prospekta.

Na Hanfinim internetskim stranicama možete provjeriti popis prospekata koje je Hanfa odobrila. Istodobno ćete pronaći i popis tzv. notificiranih prospekata. Riječ je o prospektima koje su odobrila nadzorna tijela drugih država članica Europske unije. Ta su tijela izdala obavijest o prospektu, svojevrsnu „europsku putovnicu za prospekt“, koju su poslala Hanfi s ciljem da se prospekt odobren u drugoj državi članici Europske unije koristi pri trgovanju financijskim instrumentima u Hrvatskoj.

Trgovanje na tržištu kapitala treba biti transparentno, a transparentnost podrazumijeva da su informacije potrebne za donošenje utemeljene odluke o ulaganju dostupne svima na jednak način, odnosno da trebaju biti javno dostupne. To se postiže dostavom tih informacija u Službeni registar propisanih informacija Hanfe (dostupan na Hanfinim internetskim stranicama) i njihovom objavom na internetskim stranicama Zagrebačke burze, a mogu se pronaći i na internetskim stranicama izdavatelja i u pojedinim poslovnim medijima. Navedene se informacije u pravilu odnose na izdavatelje čijim se financijskim instrumentima trguje u Hrvatskoj.

Periodična i ad hoc izvješća

Zakon o tržištu kapitala, kao osnovni propis koji uređuje odnose između svih sudionika na tržištu kapitala, propisuje rokove, sadržaj i način na koji se spomenute informacije dostavljaju. U tom smislu razlikujemo:

·        periodična izvješća – izvješća koja je izdavatelj obvezan dostavljati za pojedina razdoblja (primjerice godišnji, polugodišnji ili tromjesečni financijski izvještaji)

·        ad hoc izvješća – informacije koje se ne objavljuju periodično, nego u trenutku zbivanja određenog događaja (primjerice informacije o promjenama u postotku glasačkih prava u određenom izdavatelju, pozivi na glavne skupštine i slično). 

Izdavatelj financijskog instrumenta također je obvezan bez odgode obavještavati javnost o povlaštenim i drugim informacijama koje se na njega neposredno odnose. Primjerice, riječ je o informacijama kao što su:

·        statusne promjene u društvu

·        smanjenje ili povećanje temeljnog kapitala

·        značajni pravni sporovi

·        nove licencije, patenti i slično.

Preporuke za ulaganje za širu javnost

Za razliku od usluga investicijskog savjetavanja, na tržištu se nude i preporuke za ulaganje koje možete dobiti od investicijskog društva. No preporuke nisu namijenjene samo vama kao pojedincu, nego i širem krugu ljudi. To su sve informacije kojima se izričito ili prešutno predlaže ili preporučuje investicijska strategija.

Najčešće ih distribuiraju pružatelji investicijskih usluga preko internetskih stranica ili elektroničkom poštom. Takve je informacije potrebno izrađivati na objektivan način, poštujući pritom sve pozitivne propise, osobito u pogledu objave sukoba interesa.

Preporuke za ulaganje uvijek sadržavaju informacije o odricanju od odgovornosti, koje se preporučuje pročitati prije donošenja konačne odluke o ulaganju.

Nadzor nad informacijama

Povjerenje u tržište kapitala izrazito je važno i stoga je dužnost Hanfe nadzirati zakonitost postupanja sudionika na tržištu u kontekstu mogućih zlouporaba. Naime, trgovanje se odvija upravo na temelju javno dostupnih informacija o financijskim instrumentima preko kojih ulagatelji donose odluke o ulaganju. Zato je važno da te informacije budu pouzdane i dostupne svima na jednak način i svima omoguće ravnopravan položaj na tržištu.

Tržište se može zlouporabiti korištenjem, otkrivanjem i preporučivanjem povlaštenih informacija, kao i manipulacijom tržištem, a ta postupanja predstavljaju kaznena djela za koja su predviđene i zatvorske kazne.

Nije dopušteno komu trgovati na temelju povlaštene informacije, odnosno informacije koja nije dostupna javnosti. Povlaštena je informacija ona koja je javnosti nedostupna, a takve je naravi da bi vjerojatno značajno utjecala na cijenu te bi je razumni ulagač vjerojatno uzeo u obzir.

Prijevare i kaznena djela

Zlouporaba povlaštenih informacija predstavlja kazneno djelo koje se može počiniti ne samo trgovanjem (tzv. insajdersko trgovanje) nego i otkrivanjem, preporučivanjem i drugim radnjama povezanim s povlaštenom informacijom.

Smisao je zabrana u tome da svatko treba imati priliku trgovati na temelju istih informacija koje su svima istodobno dostupne, a ne da to mogu činiti samo osobe koje takvu priliku imaju zbog mogućnosti pristupa informaciji koja drugima nije dostupna.

Drugi je oblik zlouporabe tržišta manipulacija tržištem, pod kojom se podrazumijevaju različite radnje kojima se stvara tržište koje nema osnovu u prirodnom odnosu između ponude i potražnje.

Takve su radnje, primjerice, davanje obmanjujućih znakova o ponudi i potražnji, osobito preko medija, kao i korištenje raznih drugih oblika prijevare, pri čemu osoba koja inicira takve radnje od toga ostvaruje korist.

Takozvano insajdersko trgovanje i manipulacija tržištem kaznena su djela koja ulaze u kategoriju tzv. „zločina bijelih ovratnika“ (engl. white collar crime), što znači da su njihovi počinitelji uglavnom osobe koje raspolažu visokim stručnim znanjem i/ili su na visokim položajima.

Iz perspektive malog ulagatelja važno je znati za postojanje tih djela i osobito voditi računa o pravilu da se trgovati može samo na temelju svima dostupnih informacija.