ŠTO JE ŠTO U ISPLATI MIROVINA PREKO MOD-A?

Sustav mirovinskog osiguranja u RH čine obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup), obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) koje je tema ovog članka

Sustav mirovinskog osiguranja u RH čine obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup), obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) koje je ujedno i tema ovog članka te dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (III. stup). 

U obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje faza akumulacije sredstava odvojena je od faze isplate mirovina.

Član obveznog mirovinskog fonda (budući korisnik mirovine) za akumulirana sredstva obvezne individualne kapitalizirane štednje može odlučiti o načinu isplate mirovine između dvije opcije:

 • Izabrati prebacivanje sredstava u I. stup à U ovom slučaju isplatu mirovina obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Izabrati isplatu iz II. Stupa à U ovom slučaju isplatu mirovine iz obvezne individualne kapitalizirane štednje obavlja jedno od mirovinskih osiguravajućih društava (MOD), prema izboru člana obveznog mirovinskog fonda prilikom ugovaranja mirovine. Ukoliko član obveznog mirovinskog fonda ne odabere MOD u roku od šest mjeseci od ostvarivanja prava na mirovinu, član se raspoređuje u MOD rasporedom Središnjeg registra osiguranika (Regos) tako da sve članove u jednom mjesecu koji nisu odabrali MOD rasporedi jednako u MOD-ove, na način kako je to propisano pravilnikom Hanfe.


Isplata mirovina iz drugog stupa u porastu, saznajte zašto?

Od 2017. godine zabilježen je trend kontinuiranog rasta broja ugovora i korisnika mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, koji se očekuje i u narednom razdoblju, a ovisno o dinamici obrade i dovršenja postupka priznanja prava u HZMO-u i Regos-u.

Promjenom od 1. siječnja 2019. stupile su na snagu izmjene šest zakona iz područja mirovinskog osiguranja od kojih je najznačajnija izmjena u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja odnosno priznanje prava na dodatak na mirovinu svim korisnicima mirovine. U slučaju su da korisnici mirovine izabrali samo mirovinu iz I. stupa (i vraćaju doprinose uplaćene u II. Stup u državni proračun) imaju pravo na dodatak na mirovinu od 27%. U slučaju da koriste kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa (doprinose uplaćene u II. stup koriste za mirovinu iz II. stupa), imaju pravo na dodatak na mirovinu 27%, na dio mirovine određene na temelju staža ostvarenog do 31.12.2001, a na dio mirovine određen na temelju staža ostvarenog od 1.1.2002. dodatak od 20,25%. Navedeno, je utjecalo na porast isplata obveznih mirovina iz MOD-ova.

Izvor: Hanfa

U sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje isplata mirovina dozvoljena je kao:

 • Doživotna isplata ili
 • Doživotna isplata uz djelomičnu jednokratnu isplatu.

 

Doživotna mirovina pruža zaštitu od rizika dugovječnosti jer se mirovina isplaćuje sve do smrti korisnika mirovine.


Izmjenama od 1.siječna 2019 uvedena je mogućnost da se korisnik mirovine u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje može se odlučiti za djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, pod uvjetom da mu je osnovna mirovina iz I. stupa veća za 15% od najniže mirovine iz I. stupa. Ako se korisnik odluči za jednokratnu novčanu isplatu od 15%, mirovina iz II. stupa trajno će biti umanjena jer će se odrediti prema preostalom iznosu doznake te će se ostatak isplaćivati kao doživotna mirovina.


Abeceda isplate mirovine preko MOD-a

MOD je obvezan korisniku mirovine u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje ponuditi sljedeće vrste mirovina:

 • doživotnu mjesečnu starosnu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu,
 • doživotnu mjesečnu invalidsku mirovinu
 • obiteljsku mjesečnu mirovinu.


Osim izbora vrste mirovine, MOD-ovi nude sljedeće oblike mirovine u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje:

 • pojedinačna mirovina,
 • zajednička mirovina,
 • pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem,
 • zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem.


Zajednička mirovina isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine. U tom slučaju, iznos mirovine koji se isplaćuje bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine ne može biti manji od 60% mirovine koja se isplaćivala korisniku mirovine.

Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem se, u slučaju smrti korisnika mirovine prije isteka zajamčenog razdoblja, nastavlja isplaćivati imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja. U tom slučaju, iznos mirovine koja se isplaćuje imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja ne može biti manji od 50% mirovine koja se isplaćivala korisniku, a svi detalji povezani s isplatom, pravima i obvezama također trebaju biti naglašeni u ugovoru.

Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine, ili nakon smrti obaju bračnih drugova unutar zajamčenog razdoblja, imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja, ukoliko bračni drugovi prethodno za to daju suglasnost. U tom slučaju, iznos mirovine koji se isplaćuje bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine ne može biti manji od 60% mirovine koja se isplaćivala korisniku mirovine. Nadalje, iznos mirovine koja se isplaćuje imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja ne može biti manji od 50% mirovine koja se isplaćivala korisniku, a svi detalji povezani s isplatom, pravima i obvezama također trebaju biti naglašeni u ugovoru.

Izvor: Hanfa


O čemu sve ovisi iznos mirovine?

S obzirom na izabranu vrstu i oblik mirovine, kod sklapanja ugovora o mirovini definira se iznos mirovine koji je tijekom trajanja isplate mirovine zagarantiran.


Visina iznosa mirovine ovisi o parametrima očekivanog trajanja života korisnika mirovine, kamatnoj stopi, stopi promjene indeksa potrošačkih cijena (stopi usklađenja) te naknadama.


MOD-ovi koriste populacijske tablice smrtnosti koje korigiraju s obzirom na očekivani udio muškaraca i žena u populaciji te za očekivano produljenja trajanja života tijekom razdoblja isplate mirovina. Kamatna stopa koje MOD koristi određuje se s obzirom na očekivani dugoročni prinos na ulaganja sredstava tehničkih pričuva. Stopa usklađenja je određena s obzirom na očekivanu stopu promjene indeksa potrošačkih cijena. Također, Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (ZMOD) propisano je da se visina mirovine ugovorena na početku usklađuje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje za prethodno polugodište, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku.


ZMOD-om je propisana maksimalna naknada koju MOD može naplatiti od korisnika mirovine na primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda, a za pokriće troškova. Odluku o visini naknada donosi Hanfa za svaku godinu. Za 2021. godinu MOD-ovi imaju pravo na najviše do 1,5 % primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda jednokratno i najviše do 0,17 % primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine.


Što je rizik dugovječnosti?

Ulaskom u fazu isplate s ušteđenim kapitaliziranim sredstvima iz faze akumulacije, korisnik mirovine kupuje doživotnu mirovinu za koju MOD kod sklapanja ugovora o mirovini treba izračunati adekvatnu cijenu.

Kod izračuna cijene doživotne mirovine MOD se susreće s neizvjesnim, budućim događajima za koje je potrebno izraditi procjenu parametara po kojima će onda izračunati cijenu mirovine.

Primjerice, kod pojedinačnih doživotnih mirovina potrebno je procijeniti koliko će trajati isplata mirovine. Također, u slučaju pojedinačne mirovine sa zajamčenim razdobljem MOD je u obvezi isplaćivati mirovinu kroz zajamčeno razdoblje bez obzira je li korisnik mirovine u međuvremenu umro. Nadalje, MOD treba procijeniti koliko će se tijekom isplate mirovine produžiti očekivano trajanje života i time obaveza MOD-a za isplatu mirovine. 


MOD pri određivanju visine mirovine treba procijeniti pretpostavke i parametre dovoljno oprezno jer korisniku mirovine garantira isplatu iznosa mirovine, čija isplata traje u pravilu više od 20 godina, a što predstavlja značajan rizik dugovječnosti (engl. longevity risk).


Raspoređivanje pozitivnog rezultata portfelja

Za svaki pojedini ugovor o mirovini MOD formira tehničke pričuve namijenjene pokriću tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovini koje je MOD sklopio.

Pozitivan rezultat portfelja obveznih mirovina koji dolazi od prinosa na ulaganja i konzervativnih pretpostavci za smrtnost, MOD raspoređuje korisnicima mirovina razmjerno iznosu mirovine, trajanju isplate mirovine, obliku mirovine odnosno mirovinskom programu te potrebnom iznosu sredstava tehničke pričuve za pojedini ugovor o mirovini. To je osnova za uvećanje iznosa mirovine korisnika koji postaje zajamčeni iznos mirovine.