OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI S JAVNOM PONUDOM

Iz prospekta pojedinog fonda koji vas zanima može se vidjeti u koje vrste imovine, geografska područja ili specifične sektore industrije ulaže.

Tako, primjerice, fondovi mogu biti orijentirani na ulaganje u obveznice, dionice, depozite i dr. Također mogu biti više usmjereni na izdavatelje s hrvatskog i regionalnog tržišta ili pak mogu ulagati na drugim krajevima svijeta, poput Japana ili SAD-a.

UCITS fond (engl. Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) otvoreni je investicijski fond s javnom ponudom, što znači da se novac prikuplja na temelju ponude otvorene svima koji žele ulagati, malim ili profesionalnim ulagateljima. Ako ste mali ulagatelj, to uglavnom znači da ste fizička osoba koja ne posjeduje dovoljno investicijskog znanja i iskustva kao profesionalni ulagatelji, primjerice, financijske institucije poput banaka, osiguravajućih društava, investicijskih fondova, društava za upravljanje investicijskim fondovima i sličnih.

Fond osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima koje ima odobrenje za rad nadzornog tijela države u kojoj se nalazi. U Hrvatskoj je to Hanfa.

Što je prospekt?

Ako želi osnovati UCITS fond, društvo za upravljanje mora Hanfi prvo priložiti prospekt fonda, koji predstavlja temeljni dokument jer su u njemu opisane najvažnije značajke fonda (naziv fonda, vrste imovina u koju fond ulaže, ograničenja ulaganja, rizici ulaganja, naknade koje se naplaćuju, podaci o društvu za upravljanje, depozitaru i revizoru fonda i sl.).

Prospekt predstavlja poziv na kupnju udjela UCITS fonda i važno je da ulagači taj dokument pročitaju i razumiju.

U što ulažu fondovi?

Kako bi sve išlo kako je zamišljeno u prospektu i ostalim dokumentima, svako društvo za upravljanje ima osobe zadužene za donošenje investicijskih odluka. To su zaposlenici društva s potrebnim znanjem i iskustvom koji odlučuju o ulaganju prikupljenih sredstava.

UCITS fondovi mogu biti, primjerice, usmjereni na ulaganje u obveznice, dionice, depozite i dr. Također mogu biti više usmjereni na izdavatelje s hrvatskog i regionalnog tržišta ili pak mogu ulagati na drugim krajevima svijeta, poput Japana ili SAD-a.

Prije objave prospekta, osim što mora zatražiti njegovo odobrenje, društvo za upravljanje treba od Hanfe zatražiti i odobrenje za rad tog fonda, a potom društvo počinje prikupljati sredstva za kupnju imovine.

U toj vas fazi fond poziva na ulaganje kao buduće ulagatelje, odnosno imatelje udjela u fondu.

U Hrvatskoj je za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom zakonski potrebno prikupiti najmanje pet milijuna kuna tijekom početne ponude udjela, koja smije trajati najviše 30 dana i za to se vrijeme ulagateljima ne smiju obračunavati nikakve naknade.

Imovina u vlasništvu ulagatelja

Društvo za upravljanje mora osigurati dovoljnu količinu sredstava za ulaganje u investicijskom fondu.

Ako društvo za upravljanje ne uspije u 30 dana prikupiti iznos od pet milijuna kuna, dužno je vratiti novac ulagateljima u roku od 15 dana, bez ikakve naknade.

Ako se traženi iznos skupi u navedenom razdoblju, sredstva se za račun UCITS fonda ulažu u različite vrste imovina, ovisno o investicijskim strategijama, zakonskim odredbama i prospektu UCITS fonda.

Važno je naglasiti da je imovina UCITS fonda vlasništvo osoba koje imaju udjele u fondu, odnosno njegovih ulagatelja, a ne društva za upravljanje pa takva imovina ne može biti predmet likvidacijske ili stečajne mase društva za upravljanje ili biti predmet ovrhe radi namirenja tražbine prema društvu za upravljanje.

Naknada za upravljanje fondom, ulazne i izlazne naknade

Društvo za upravljanje za svoj rad obračunava naknadu, koja se zove naknada za upravljanje. Osim te naknade postoje i ulazna i izlazna naknada, koje se naplaćuju ako je to predviđeno prospektom fonda i ako društvo za upravljanje ne donese odluku da ih neće naplaćivati.

Ulaznu naknadu društvo vam kao ulagatelju naplaćuje pri uplaćivanju u fond, a izlaznu naknadu pri isplaćivanju iz fonda. Detaljne informacije o svim naknadama možete pronaći u prospektu pojedinog fonda, kao i u ključnim podacima za ulagatelje UCITS fonda, dokumentu u kojem su na jednostavan i s prospektom ujednačen način prikazani najvažniji podaci o fondu.

Kako pratiti vrijednost udjela i očekivanu zaradu?

Skup imovina koji fond ima u svom vlasništvu naziva se portfelj, no vrijednost imovine koja se nalazi u portfelju nije konačno definirana, nego je naravno podložna promjenama uslijed raznih tržišnih kretanja.

Kao posljedica tih promjena mijenja se i cijena vašeg udjela u fondu. Kako bi se olakšalo praćenje cijene udjela u UCITS fondu, društvo za upravljanje dužno je objavljivati cijene udjela u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama na dnevnoj razini jer cijena udjela u UCITS fondu treba biti izračunana za svaki radni dan.

Osim toga, društvo za upravljanje dužno je također objavljivati i mjesečni izvještaj o poslovanju fonda u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama. Na taj se način možete informirati i pratiti što se događa s vašim uloženim sredstvima. Zarada koju ste ostvarili razlika je između cijene po kojoj ste prodali udjel fonda i one po kojoj ste ga kupili. Spomenuta razlika može biti i negativna, odnosno ulaganjem u fond možete ostvariti gubitak. Naime, potencijalno je moguće izgubiti i značajan dio iznosa uloženog u fond. Još jedanput naglašavamo i da će rezultat vašeg ulaganja biti umanjen za ulazne odnosno izlazne naknade, ako one postoje.

Rizici pri ulaganju

U narodu je uvriježena izreka da bez rizika nema pomaka. Postoje ljudi koji su se riskantnim ulaganjima neizmjerno obogatili, međutim trebate imati na umu da je to više iznimka nego pravilo.

Rizik je prema definiciji vjerojatnost nastanka događaja koji će imati negativne posljedice odnosno, u ovom kontekstu, potencijalni negativan efekt na vrijednost imovine. No taj je pojam s druge strane nerijetko povezan s profitom te stoga preuzimanje većeg rizika može donijeti veći profit, ali, kao što smo već rekli, i veću mogućnost gubitka uloženih sredstava.

Izreka „ne stavljajte sva jaja u istu košaru“ predstavlja dobro načelo ulaganja. Diversifikacija ulaganja (ulaganjem u različite vrste financijskih instrumenata ili dionice iz različitih zemljopisnih regija, gospodarskih sektora, različitih veličina tvrtki i dr. ako je riječ isključivo o dionicama) važna je kako bi se smanjio rizik ulaganja.

Budući da su UCITS fondovi namijenjeni širokom krugu ulagatelja, a posluje se prema načelima razdiobe rizika, zakonom su s ciljem zaštite ulagatelja propisana dopuštena ulaganja, kao i ograničenja ulaganja.

U skladu s time svako ulaganje u fond nosi određeni rizik koji možete odrediti pročitavši prospekt, a na temelju kojega možete odlučiti koliko ste rizika spremni preuzeti i želite li ulagati u određeni fond.

Kako biste lakše donijeli ispravnu odluku, društvo je dužno osim prospekta sastaviti i učiniti dostupnim i već spomenute ključne podatke za ulagatelje UCITS fonda (engl. Key Investor Information Document KIID) i pravila fonda.

Ključni podaci za ulagatelje svojevrsna su osobna iskaznica fonda.

Pravila uređuju odnos između vas (kao ulagatelja) i društva za upravljanje te vas i fonda. Pravila moraju sadržavati podatke o osnovnim pravima, obvezama i odgovornostima svih uključenih strana i ostale zakonski propisane podatke.

Ako kao ulagatelj „izlazite“ iz fonda, izlazak je omogućen u skladu s uvjetima iz prospekta fonda, kao i definiranim rokovima isplate.

Porez na kapitalnu dobit

Oporezivanje kapitalne dobiti provodi se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak iz 2016. godine, što znači da pri prodaji udjela kupljenih prije 1. 1. 2016. ne postoji obveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Oporezuju se svi ostvareni neto kapitalni dobici, uz uvjet da su isplaćeni unutar dvije godine od dana kupnje. Ne oporezuju se neto kapitalni dobici uz uvjet da su isplaćeni nakon dvije godine od dana kupnje.

Stopa poreza iznosi 12 %, uz pripadajući prirez koji ovisi o mjestu vašeg prebivališta.

Imovinu „štiti“ druga kreditna institucija

Imovina UCITS fonda nije pohranjena kod društva za upravljanje fondom, kako biste možda mogli pomisliti, već kod depozitara, odnosno kreditne institucije ili podružnice kreditne institucije koja ima Hanfino odobrenje za obavljanje poslova depozitara. Depozitara možete zamisliti kao skrbnika koji čuva imovinu UCITS fonda na posebnom računu.

Depozitar također vodi račune za imovinu UCITS fonda, osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela UCITS fonda odvija u skladu sa zakonom, kontrolira da se imovina UCITS fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta i zakona te provjerava izračun neto imovine UCITS fonda, pa posljedično i cijenu udjela.

Važno je znati da pri ulaganju u fond za vas postoji mogućnost gubitka dijela uloženog iznosa, pa se logično nameće pitanje zašto biste onda uopće htjeli ulagati novac u fond kad postoji mogućnost da ćete po završetku ulaganja imati manje novca nego što ste na početku uložili.

Odgovor se krije u činjenici da ulaganje u fond ipak nosi potencijalno ostvarivanje prinosa, odnosno kao ulagatelj možete sudjelovati u dobicima od ulaganja fonda na financijskim tržištima, a da sami ne morate donositi nikakve pojedinačne odluke o investiranju.