OSIGURANJE OD POTRESA UGOVARA SE KAO DOPUNSKI RIZIK UZ OSNOVNO OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od rizika potresa u 2019. godini činilo je tek jedan posto bruto zaračunate premije svih neživotnih osiguranja u Hrvatskoj, što ukazuje na vrlo nisku razinu pokrića tog rizika

No najnoviji potres s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji te onaj prethodni u Zagrebu već su doprinijeli povećanju interesa za osiguranje imovine od te vrste rizika. Pri tome je važno znati da se ono ugovara kao dopunski rizik uz osnovno osiguranje te je na to potrebno obratiti pozornost prilikom sklapanja ugovora, bilo da je riječ o osiguranju stambenih objekata, stvari u kućanstvu, automobila ili neke druge imovine.

Rokovi za prijavu štete ponajprije su instruktivni i ne utječu na prava iz osiguranja

Za sve one koji imaju ugovoreno osiguranje imovine od rizika potresa Hrvatski ured za osiguranje (HUO) priopćio je da su društva za osiguranje spremna za prijavu šteta uzrokovanih potresom te da su rokovi u uvjetima osiguranja za prijavu štete, od primjerice tri dana, samo instruktivni i da se zbog nepridržavanja tog roka ne mogu izgubiti prava iz osiguranja. Svi oni koji imaju ugovor s uključenim dopunskim rizikom od potresa trebaju prijaviti štetu kontaktirajući svoje društvo za osiguranje putem info telefona, poštom ili e-mailom. Ako je moguće, dobro je slijediti upute koje društva za osiguranje objavljuju na internetskim stranicama, a prethodno je potrebno proučiti i sklopljeni ugovor i uvjete osiguranja.

Za sve one koji će sada razmotriti mogućnost ugovaranja osiguranja od potresa važno je skrenuti pozornost na nekoliko točaka:

  • Osiguranje od potresa ugovara se kao dopunski rizik uz osnovno osiguranje imovine.
  • Pri osiguravanju stambenih zgrada osiguranje od potresa može se ugovoriti kao dopunski rizik za štete na građevinskim objektima: stambenim i poslovnim dijelovima, zajedničkim dijelovima zgrade i ostalim prostorima, a o čemu skrbe suvlasnici odnosno upravitelji zgrada.
  • U osiguranju je moguće i isključenje pokrića uslijed potresa manjeg intenziteta odnosno stupnja, a što je detaljno navedeno uvjetima osiguranja ili na polici osiguranja. Stoga je potrebno pozorno pročitati uvjete osiguranja koje vam je osiguratelj dužan uručiti prije sklapanja ugovora o osiguranju
  • U slučaju ugovaranja franšize (sudjelovanje u šteti u određenom postotku ili apsolutnom iznosu) ugovor o osiguranju može biti jeftiniji odnosno premija može biti niža. U tom slučaju, ugovaratelj osiguranja mora biti svjestan da će mu se iznos odštete u slučaju nastupa osiguranog događaja umanjiti za ugovoreni iznos franšize.
  • Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ne predviđa pokrivanje štete od potresa.
  • Kasko osiguranje motornih vozila može ili ne mora pokrivati štetu od potresa. Stoga je prije sklapanja ugovora potrebno pozorno pročitati uvjete osiguranja koje vam je osiguratelj dužan uručiti prije sklapanja ugovora.

Osiguranje imovine u Hrvatskoj daleko ispod europskog prosjeka 

Prema podacima HUO-a premija osiguranja imovine u Hrvatskoj iznosila je 48 eura po stanovniku u 2019. godini, što je gotovo četiri puta manje od prosjeka EU-a koji je iznosio 174 eura. Usprkos tim podacima koji pokazuju na malu pokrivenost osiguranjem imovine, za naknadu štete iz zagrebačkog potresa osiguravatelji su do kraja studenog 2020. isplatili 237,5 milijuna kuna, a prema procjenama HUO-a, bit će isplaćeno još oko 150 milijuna kuna.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) ne očekuje da bi štete uzrokovane potresima iz 2020. godine mogle dovesti do ugrožavanja likvidnosti i solventnosti društava za osiguranje jer su ona dobro kapitalizirana te adekvatno upravljaju rizikom potresa. Stabilnosti njihova poslovanja doprinosi i zadržana dobit koja u prošloj godini, u skladu s propisanom mjerom Hanfe, nije isplaćena dioničarima. Stoga, Hanfa očekuje da će društva za osiguranje nastaviti uredno ispunjavati svoje obveze iz ugovora o osiguranju te kao i do sad opravdati povjerenje svojih osiguranika.

Kako ostvariti pravo na isplatu osigurnine

Kad govorimo o pokriću šteta od potresa na imovini provjerite je li potres uključen u vašu policu osiguranja, a to je navedeno u uvjetima osiguranja koji su sastavni dio ugovora (police) o osiguranju.

Ako imate ugovoreno osiguranje imovine koje pokriva štete od potresa prijavite štetu društvu za osiguranje s kojim imate sklopljenu policu, u skladu s pripadajućim uvjetima osiguranja. Osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 14 dana do maksimalno 30 dana od obavijesti o nastupu osiguranog slučaja ili vas izvijestiti da zahtjev nije osnovan. Ako se iznos obveze osiguratelja ne može utvrditi u navedenim rokovima, a zahtjev je osnovan, osiguratelj mora isplatiti nesporni dio svoje obveze kao predujam u navedenim rokovima, a u protivnom teku i zatezne kamate. Ako stranka podnese prigovor nakon procjene štete društvo za osiguranje je, u skladu sa zakonskim odredbama, dužno odgovoriti u roku od 15 dana od primitka prigovora.

Kod isplate štete postoji i razlika imate li ugovorenu policu s franšizom (sudjelovanjem u šteti u određenom postotku ili apsolutnom iznosu) ili ne, jer ukoliko imate ugovorenu franšizu premija osiguranja je niža, ali se istovremeno iznos odštete umanjuje za ugovoreni iznos franšize. 

Iako Hanfa kao regulator tržišta nije nadležna za donošenje odluke o osnovanosti i visini odštetnog zahtjeva, u slučaju nesuglasica s društvima za osiguranje postoji mogućnost podnošenja predstavke Hanfi na adresu elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr ili telefonski na broj 01 6173 493.

Dodatno je klijentima u slučaju nesporazuma s društvom za osiguranje, osim sudskog postupka, na raspolaganju i postupak mirenja koji se može pokrenuti pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Detaljnije odredbe o pokretanju postupka mirenja moguće je pronaći na stranicama Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr, odnosno Hrvatskog ureda za osiguranje www.huo.hr.