HANFA OBJAVILA UPUTU PRIMATELJIMA LEASINGA U VEZI S UTVRĐENIM NEZAKONITOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA POVEZANIMA S IZRAČUNOM KAMATNIH STOPA

Nakon utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u vezi s obračunom kamatnih stopa kod osam leasing društava Hanfa upućuje korisnike da se neposredno obrate leasing društvu s kojim imaju sklopljen ugovor

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je u postupku nadzora kod osam od ukupno devet nadziranih leasing društava (BKS – leasing Croatia, Erste&Steiermaerkische S-Leasing, Impuls Leasing, Mercedes Benz Leasing Hrvatska, HETA Asset Resolution Hrvatska, OTP Leasing, PBZ-LEASING, PORSCHE LEASING i UniCredit Leasing Croatia) utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti povezane s izračunom kamatnih stopa u ugovorima o leasingu sklopljenima s pravnim i fizičkim osobama u razdoblju od 2008. do 2020. godine. Pojedinačna rješenja za društva BKS – leasing Croatia, Erste&Steiermaerkische S-Leasing, Impuls Leasing, Mercedes Benz Leasing Hrvatska, HETA Asset Resolution Hrvatska, OTP Leasing, PBZ-LEASING i UniCredit Leasing Croatia u kojima su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti kao i mjere koje je Hanfa naložila pojedinim društvima u cilju njihova uklanjanja objavljena su na internetskoj stranici Hanfe 22. travnja 2021. 

Hanfa tako od svih osam društava traži da:
1. s primateljima leasinga od zaprimanja Rješenja sklapaju ugovore o leasingu u dijelu određivanja kamatne stope na jasan i razumljiv način 
2. obavijeste Hanfu o poduzetim aktivnostima prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene 
3. na početnoj internetskoj stranici društva objave informaciju o donošenju Rješenja Hanfe kako bi sve zainteresirane osobe bile obaviještene o navedenom nalogu. 

Hanfa stoga svim zainteresiranim primateljima leasinga sugerira da se, ako postoji interes u vezi s utvrđivanjem moguće neosnovane naplate iznosa kamata po pojedinim ugovorima o leasingu, ponajprije neposredno obrate samim leasing društvima s kojima imaju ili su imali ugovore o leasingu sklopljene u razdoblju od 2008. do 2020. godine. Napominjemo kako je člankom 111. Zakona o leasingu (Narodne novine, broj 141/13) propisana obveza leasing društva odgovoriti na pisani prigovor potrošača (fizičkih osoba) u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja. U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s leasing društvom o zaštiti svojih prava i eventualnom obeštećenju, zainteresirani primatelji leasinga na raspolaganju imaju i mogućnost da svoje prijepore s leasing društvima riješe sudskim putem. Međutim, kao i u velikom dijelu drugih pravnih pitanja preporučujemo ugovornim stranama da prije pokretanja sudskog spora prethodno ispitaju opciju izvansudske nagodbe kada god je to moguće, posebno s ciljem uštede vremena i troškova koji proizlaze iz sudskih postupaka.

Ističemo kako Hanfa ne može davati informacije o pojedinačnim ugovorima i nije ovlaštena utvrđivati ni visinu niti dospjelost potraživanja ugovaratelja leasinga na ime neosnovano mijenjanih kamatnih stopa. Također, Hanfa nema zakonsku ovlast leasing društvima naložiti da svojim bivšim ili sadašnjim klijentima automatizmom izvrše povrat preplaćenih kamata. O pitanju visine neosnovano naplaćenog iznosa kamata, kao i o pitanju zastare navedenih potraživanja, odlučuje sud na temelju tužbe koju sudu podnese ugovorna strana koja se smatra oštećenom od druge ugovorne strane.


Podsjećamo kako se u predmetnim rješenjima navodi kako leasing društva Hanfu trebaju obavijestiti o poduzetim mjerama prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene. Vrsta i intenzitet daljnjih aktivnosti Hanfe prema ovim i drugim leasing društvima, što uključuje i eventualnu potrebu dodatnog informiranja javnosti, ovisit će, između ostalog, i o tim mjerama. Ističemo kako se primatelji leasinga mogu javiti Hanfi na adresu potrosaci@hanfa.hr ili Franje Račkoga 6, Zagreb ako i nakon kontaktiranja leasing društava budu imali daljnjih primjedbi na njihovo postupanje iz nadležnosti Hanfe.