KID – OSOBNA ISKAZNICA UPAKIRANIH INVESTICIJSKIH PROIZVODA

Na financijskom se tržištu građanima nude ulagački proizvodi koji su svojom strukturom složeni s obzirom na to da njihova vrijednost podliježe, izravno ili neizravno, tržišnim kretanjima.

Na financijskom se tržištu građanima nude ulagački proizvodi koji su svojom strukturom složeni s obzirom na to da njihova vrijednost u potpunosti ili djelomično podliježe, izravno ili neizravno, tržišnim kretanjima. Takvi proizvodi obično nude više moguće povrate uz veći rizik da se potencijalno ostvari i gubitak u odnosu na manje složene financijske proizvode. Riječ je o tzv. upakiranim investicijskim proizvodima (tzv. PRIIP-ovi, engl. Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) koji su strukturirani na način koji potrošačima otežava razumijevanje rizika koje oni nose. Među takvim proizvodima koji se nude na domaćem tržištu su i životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, odnosno investicijski osigurateljni proizvodi (tzv. IBIP, engl. Insurance-Based Investment Products). U Hrvatskoj se najčešće radi o ugovoru o životnom osiguranju kod kojeg se uplaćeni iznos premije ulaže u neki otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ili veže uz indeks (više informacija može se naći na sljedećoj poveznici).

Nužno je stoga prije ulaganja u takve proizvode, a kako bi se donijela informirana odluka, dobro poznavati njihova obilježja, povezane troškove, moguće povrate i povezani rizik. S obzirom na njihovu složenost te na činjenicu da je, u pravilu, malim ulagateljima teško razumjeti njihova obilježja ili uspoređivati takve proizvode, regulativom[1] je detaljno propisano koje su to ključne informacije koje se moraju dati potrošaču o takvim proizvodima i u kojem formatu. Osnovni dokument pri predugovornom informiranju kod ovih upakiranih investicijskih proizvoda je dokument s ključnim informacijama (engl. Key Information Document, KID). KID je kratak i jednostavan te jasnim jezikom napisan dokument namijenjen potencijalnim korisnicima upakiranih investicijskih proizvoda, koji sadrži osnovne informacije o tom proizvodu te bi trebao biti osnova za donošenje utemeljene odluke povezane s kupnjom takvog proizvoda s obzirom na to da se njime, između ostalog, daju informacije o:

  • nazivu upakiranog investicijskog proizvoda
  • imenu i kontaktnim podacima izdavatelja
  • nadležnom nadzornom tijelu
  • prirodi i glavnim obilježjima upakiranog investicijskog proizvoda
  • rizicima ulaganja (koji se prikazuju u obliku zbirnog pokazatelja rizika SRI (engl. Summary Risk Indicator), koji objedinjava izloženost tržišnom i kreditnom riziku koji taj proizvod nosi u odnosu na očekivani povrat)
  • troškovima (koji se prikazuju o obliku zbirnog pokazatelja troškova RIY (engl. Reduction in Yield), kao pokazatelja smanjenja godišnjeg prinosa zbog troškova, zajedno s opisom svih troškova uključenih u proizvod)
  • mogućnosti da se pretrpi financijski gubitak zbog neizvršavanja obveza izdavatelja proizvoda ili drugog povezanog subjekta
  • dokumentima s dodatnim informacijama.

KID također sadrži i odjeljak naslovljen „Kako se mogu žaliti?“, koji sadrži informacije o tome kome i na koji način mali ulagatelj može uložiti pritužbu u vezi s upakiranim investicijskom proizvodom, njegovim izdavateljem ili osobom koja savjetuje o tom proizvodu ili ga prodaje.

Neovisno o pravu malih ulagatelja na podnošenje pritužbe u skladu s KID-om, Hanfa napominje da prima predstavke korisnika financijskih usluga te da svaka osoba koja sumnja ili smatra da su njezina prava povrijeđena postupanjem subjekta nadzora Hanfe, pa tako i mali ulagatelj u upakirane investicijske proizvode, može podnijeti predstavku Hanfi na postupanje izdavatelja ili distributera tog proizvoda putem adrese elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr. Više informacija o načinu podnošenja predstavke Hanfi dostupno je sljedećoj poveznici.


[1] Uredba (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) i pripadajuća delegirana uredba te Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)