ISTOVREMENI PAD DIONIČKOG I OBVEZNIČKOG TRŽIŠTA U 2022. UTJECAO I NA RAD MIROVINSKIH FONDOVA

Mirovinska štednja je dugoročna i važno ju je tako i promatrati

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju prosinca 2022. godine ukupno 2.179.051 člana, odnosno 6.709 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 85,6 %, u kategoriji A 10,7 %, a u kategoriji C 3,7 % od ukupnog broja članova OMF-ova. U čitavoj 2022. u OMF-ove je ušlo 83.788 novih članova, odnosno 23,8 % više nego u prethodnoj godini. Članovi se, u skladu sa zakonskim odredbama prilikom zapošljavanja, ako sami ne odaberu obvezni mirovinski fond, raspoređuju u fond kategorije A. Nakon 10 godina se, ako ne odluče drugačije, raspoređuju u fond kategorije B. Članovi u fondu kategorije B moraju biti najmanje između 55. i 60. godine života. Između 60. i 65. godine života članovi moraju biti u fondu kategorije C. Od ukupno 7.678 novih članova u prosincu, njih 7.399 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos, dok je u cijeloj 2022. taj udio iznosio 97,4 %. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u 2022. članstvo je prestalo za 15.929 osiguranika, što je za 14,7 % više nego u 2021. godini. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u prosincu iznosili su 729,9 mil. HRK (0,6 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su isplate po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosile 150,2 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Na godišnjoj razini u OMF-ove je tijekom 2022. uplaćeno 8,2 mlrd. HRK, odnosno 9,7 % više nego u prethodnoj godini, a istovremeno je ukupni iznos isplata iznosio 2,1 mlrd. HRK, što je 7,6 % više nego u 2021. godini.

Neto imovina OMF-ova na kraju prosinca 2022. iznosila je 132,2 mlrd. HRK, što je za 783,6 mil. HRK (0,6 %) manje nego u prethodnom mjesecu. U odnosu na kraj 2021. to je za 809,8 mil. HRK ili 0,6 % manje. Nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju prosinca iznosili su -0,7 % za kategoriju A, -1,1 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C. Ovisno o mirovinskom fondu pojedinog mirovinskog društva, raspon godišnjih prinosa fondova kategorije A u 2022. kretao se od -7,13 % do -2,11 %, kategorije B od -7,61 % do -2,95 %, a kategorije C od -7,16 % do -3,49 %.

Naime, invazija na Ukrajinu, rast cijena energenata te globalni rast inflacije uzrokovali su u 2022. snažnu globalnu promjenu cijena financijske imovine uz istovremeni pad dioničkog i obvezničkog tržišta, što nije zabilježeno u posljednjih 20 godina. Takve su okolnosti diljem svijeta pogodile gotovo sve klase financijske imovine. Prema trenutačno raspoloživim podacima, 8 najvećih europskih mirovinskih fondova u prvoj polovici 2022. zabilježilo je prosječni prinos od -13,6 %, dok je prinos S&P 500 imao negativan predznak od -19,44% na kraju 2022.

Ipak, za razliku od drugih ulaganja, mirovinska štednja je dugoročne naravi što u većoj mjeri omogućuje postizanje ravnoteže između pozitivnih i negativnih događanja na tržištima. Na taj način fondovi kroz duže vremensko razdoblje u pravilu ostvaruju pozitivne prinose. Pored toga, prinosi mirovinskih fondova (mjesečni, godišnji, višegodišnji) odražavaju rezultat ulaganja na sve uplate osiguranika u pojedini fond u određenom vremenskom razdoblju, dok je za svakog pojedinog člana utjecaj na njegovu ukupnu imovinu, odnosno njegov individualni prinos različit, ovisno o razdoblju štednje u fondovima kategorija A, B i C te iznosima uplata.

Statistički i promatrano u duljem razdoblju, i anualizirani[1] prinosi za sve kategorije mirovinskih fondova ostali su pozitivni. U Hrvatskoj je minimalno razdoblje uplata svakog člana u fondove kategorije B i C pet godina, pa se tako od 2017. do 2022. petogodišnji prinosi fondova kategorije B kreću u rasponu od 2,13 % do 2,99 %, dok se isti prinosi za fondove kategorije C kreću od 0,74 % do 1,11 %. Petogodišnji prinosi fondova kategorije A kreću se u rasponu od 3,84 % do 5,16 %. Od početka rada prinosi obveznih mirovinskih fondova su iznosili 6,3 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju prosinca 2022. iznosila su 83,8 mlrd. HRK (63,4 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini to povećanje od 0,7 p.b. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju prosinca 2022. iznosila 20,2 % imovine OMF-ova (26,7 mlrd. HRK), dok smanjenje na godišnjoj razini iznosi 1,0 p.b. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,2 %, a ulaganja u strane dionice 8,0 % imovine OMF-ova na kraju prosinca 2022. godine. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,0 mlrd. HRK (10,6 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,3 p.b. u odnosu na prethodni mjesec, a na godišnjoj razini za 1.1 p.b. Novac i depoziti činili su 6,5 mlrd. HRK, odnosno 4,9 % imovine OMF-ova na kraju prosinca 2022., što na mjesečnoj razini čini smanjenje za 0,3 p.b., a na godišnjoj razini povećanje od 1,7 p.b.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U prosincu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 1,0 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 1,8 %, čime su spomenuti fondovi imali 374.702 (ODMF), odnosno 47.718 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u prosincu 2022. iznosile su 290,1 mil. HRK (3,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 271,5 % više u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj razini, ukupne uplate u cijeloj 2022. iznosile su 983,0 mil. HRK, što je za 49,0 mil. HRK ili 5,3 % više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate iz DMF-ova u prosincu 2022. iznosile su 26,5 mil. HRK, što je za 3,3 mil. HRK (14,21 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini ukupne isplate iz DMF-ova u cijeloj 2022. iznosile su 339,1 mil. HRK, što je za 32,3 mil. HRK ili 10,5 % više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga u prosincu činile su 82,3 %, isplate zbog promjene fonda 13,4 %, a isplate zbog smrti 4,3 % ukupnih isplata u prosincu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 6,4 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata, 8,4 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 6,8 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u prosincu povećala se za 192,4 mil. HRK (2,5 % na mjesečnoj razini, odnosno 2,1 % na godišnjoj razini) te je iznosila 8,0 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u prosincu 2022. kretali su se od -1,6 % do -0,2 %, a na godišnjoj razini od -10,5 % do -4,1 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju prosinca 2022. čine obveznice s udjelom od 52,4 % imovine, zatim dionice s udjelom od 25,1 % te investicijski fondovi s udjelom od 12,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,8 p.b., ulaganja u investicijske fondove smanjena su za 0,9 p.b., a ulaganja u dionice za 0,4 p.b. Na godišnjoj razini udio obveznica povećao se za 2,0 p.b., dok su se udjeli dionica i investicijskih fondova smanjili za 0,8 p.b., odnosno 2,4 p.b.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.